Jeroen Bosch & Catharina
VU Medisch Centrum & UMC Groningen
image001
 
p/a Jeroen Bosch Academie 

Postbus 90153 
5200 ME | 's-Hertogenbosch 
073-5538517 | 0638894345

Over de SOZG

 • PDF

De SOZG kent de volgende gremia:

 • Bestuur SOZG
 • Concilium Ziekenhuisgeneeskunde
 • Visitatiecommissie Ziekenhuisgeneeskunde
 • Klankbordgroep Ziekenhuisgeneeskunde

Bestuur SOZG

Het bestuur van de SOZG bestaat uit een lid van de Raad van Bestuur en een  internist van elk van de 4 aangesloten ziekenhuizen. De taak van het bestuur is de aansturing van de opleiding tot ziekenhuisarts en de implementatie van de opleiding en de ziekenhuisartsen in de ziekenhuizen. Het doel hiervan is het verkrijgen van een profielerkenning van het College Geneeskundige Specialismen. De praktische inhoudelijke aansturing van de opleiding heeft het bestuur opgedragen aan het Concilium Ziekenhuisgeneeskunde.

Concilium Ziekenhuisgeneeskunde

Het Concilium Ziekenhuisgeneeskunde is het adviescollege voor de opleiding tot ziekenhuisarts en ressorteert onder het bestuur van de SOZG. Het Concilium bestaat uit de opleiders en plaatsvervangend opleiders Ziekenhuisgeneeskunde uit de 4 opleidingsinrichtingen. Er zijn 2 zetels beschikbaar voor ziekenhuisartsen-in-opleiding. Het Concilium kan zich laten bijstaan door adviseurs. Het Concilium fungeert tevens als Centrale Opleidingscommissie. De taken van het Concilium zijn:

 • vaststellen van criteria/eisen/verplichtingen waaraan een opleiding moet voldoen, als uitwerking van het opleidingsprofiel
 • vaststellen van eisen die aan leden van de opleidingsgroep worden gesteld
 • organiseren van landelijk cursorisch onderwijs voor de aios, gemiddeld een dag per maand, met als belangrijk onderdeel het lintprogramma en intervisie
 • organiseren onderwijs voor leden opleidingsteams zoals de cursussen Kwaliteit & patiëntveiligheid en  Teach the teacher
 • bespreken van lokale opleidingsplannen
 • bespreken en evalueren van de opleiding, o.m. aan de hand van de resultaten van enquêtes voor zelfevaluatie
 • ontwikkelen van landelijke toetsen.

Visitatiecommissie Ziekenhuisgeneeskunde

De Visitatiecommissie is een afgeleide van het Concilium, en heeft vooralsnog dezelfde samenstelling als het Concilium. De taken van de Visitatiecommissie zijn:

 • opzetten van een visitatiesystematiek conform de regelgeving van de MSRC
 • organiseren van visitatietrainingen voor de (plv) opleiders en aios
 • visiteren van de opleidingen Ziekenhuisgeneeskunde

De Klankbordgroep Ziekenhuisgeneeskunde

In de aanloopfase van de nieuwe functie van ziekenhuisarts is het van belang de ziekenhuisarts goed te positioneren in de zorg en draagvlak te creëren voor dit nieuwe beroep. Vandaar dat gevraagd en ongevraagd overlegd kan worden met een klankbordgroep bij specifieke vraagstellingen.

De samenstelling van de klankbordgroep is:

 • De hoogleraar Interne geneeskunde UMCG (voozitter)
 • De hoogleraar Interne geneeskunde VUmc
 • Een stagehouder van in ieder geval de volgende wetenschappelijke verenigingen:
 • Anesthesiolgie
 • Heelkunde
 • Klinische geriatrie /ouderenzorg
 • Neurologie
 • Dr. S.J. Hoorntje als trait d’union tussen Bestuur, Concilium, Visitatiecommissie en Klankbordgroep